Razredna pravila: matrika želenega in neželenega vedenja

Branka D. Jurišić

Za delo z učenci lahko uporabite nekaj gradiva iz delavnic seminarja, ki  smo ga za vas pripravili na naši spletni strani:

  • Pri osnovi za oblikovanje razrednih in šolskih pravil sta vam lahko v pomoč matrika želenega in neželenega vedenja.

S klikom na znak spodaj “PRENESI VSEBINO” dobite po e-pošti povezavo do obeh matrik, ko vpišete svoj e-naslov:

  1. Matrika-želeno vedenje
  2. Matrika-neželeno vedenje

Če želite gradivo posredovati še komu drugemu, prosimo, da ga posredujete v obliki spletne povezave (in ne kot PDF priponka), saj štejemo prenose gradiv. Hvala. 


Kadar so postopki dobro vpeljani, je malo motečega vedenja, saj tudi ni čakanja, ko učenci ne vedo, kako naj nekaj naredijo. Dejavnosti tečejo gladko, samodejno, z minimalnimi posegi učitelja. Med učno uro potekajo naslednje rutine:

  • začetek učne ure: priprava potrebščin za delo, ponekod preverjanje nalog ali prisotnosti;
  • zaključek učne ure: včasih zapisovanje, kaj je za domačo nalogo, obvestila za starše ali naročila za prihodnjo učno uro, pospravljanje potrebščin;
  • samostojno delo: reševanje nalog, prepisovanje, branje ipd. Pogosto najprej poslušanje navodil za nalogo, po potrebi pridobivanje dodatnih pojasnil od učitelja, pregled zapisanega, preverjanje …;
  • delo v skupinah: včasih menjava sedežnega reda, priprava potrebščin, delitev vlog v skupinah, reševanje nalog, poslušanje …;
  • na predmetni stopnji tudi menjavanje učilnic; v vrtcu menjavanje kotičkov med dejavnostmi, številni prehodi celotne skupine po prostoru ali iz prostora v prostor …

Učenje korakov postopka:

Najbolje je, da postopke poučujemo v vsakodnevnih rutinah. Ko ti še niso dobro poznani in vpeljani, priporočamo, da učitelj najprej pojasni korake, jih morda pokaže, opremi z znaki (kretnjami, slikami …), ki bodo imeli vlogo opomnika. Nekatere postopke učenci gotovo poznajo že od prej, treba jih je le spomniti, da (še) vedno veljajo – tudi letošnje šolsko leto, tudi v tem razredu, tudi na izletu … Korake nekega postopka lahko učimo tudi izven rutin tako, da jih obnovimo ali pa si ogledamo kratek opomnik (npr. slika, kako si pravilno umijemo roke, je pogosta v javnih ustanovah, še posebej v bolnišnicah in zdravstvenih domovih, namenjena pa je zlasti osebju kot kontrolni seznam; taki opomniki so del našega vsakdana). Učence lahko poučujemo o postopkih tudi med igro.


Več o pravilih v knjigi Vedenje in razredna pravila (B. D. Jurišić, 2018).

PRENESI VSEBINO